Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  อายุ 20 - 59 ปี

  รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

  พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

  เจ้าของกิจการมีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

  อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

  มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร กรณีผู้มีรายได้ประจำ

  สำเนาบัตรประชาชน

  สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

  สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีที่มีรายได้ ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

  สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

เอกสารประกอบการสมัคร กรณีเจ้าของกิจการ

  สำเนาบัตรประชาชน

  หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

  สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

  ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฏหมาย)

  สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

สิทธิประโยชน์

อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอกทุกวงเงิน

  ฟรี! ค่าอากรแสตมป์

  ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้

  ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นหลังได้รับการอนุมัติ

  สมัครเพียงครั้งเดียว มีวงเงินใช้ตลอดไป

  ฟรี! ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินผ่านบัตรเบิกถอนเงินสดทุกครั้งทุกช่องทาง

หมายเหตุ * ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลตามรายได้ และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ

สมัครสินเชื่อออนไลน์